Join our staff

Incubation: This is where dictionaries come to life. We are building Kelime.com, a Dictionaries Database together. Join our staff, help us unearth the linguistic existence of Turkish, and turn your effort into profit. You can take a look at the form to join our staff and learn more about pricing.

CHECK OUT THE APPLICATION FORM
1st Stage of Incubation
Dictionaries prepared for incubation
Lügat-ı Remzi
Doktor Hüseyin Remzi

Hüseyin Remzi’nin 1888’de kendi hattıyla yazarak iki cilt halinde bastırdığı sözlükte yaklaşık 55.000 madde başı vardır. Eserde Osmanlı Türkçesi’nde kullanılmayan Arapça ve Farsça birçok kelimeye yer verildiği görülmektedir. Sözlükte başta tıp terimleri olmak üzere fen bilimleri terimlerine geniş yer ayrılmış, ayrıca kimi maddeler için çizimler eklenmiştir.

Lügat-i Naci
Muallim Naci

Muallim Naci’nin vefatından sonra (1893) arkadaşı Müstecâbîzâde İsmet tarafından 1894’te müsveddeleri dikkate alınarak tamamlanmış ve ilk baskısı aynı yıl yapılmıştır. Türkçeye geçmiş Arapça ve Farsça kelimeler yanında dilimize Batı dillerinden girmiş bazı kelimelere de yer veren sözlükte yaklaşık 18.000 madde başı mevcuttur. Diğer sözlüklerden ayırıcı en önemli özelliği ise biyografi maddelerine de yer vermiş olmasıdır.

Müntahabât-ı Lügat-i Osmaniyye
James William Redhouse

J. W. Redhouse’un 1852-53’te hazırladığı sözlük yaklaşık 26.000 madde içermektedir. Sade ve anlaşılır bir dille yazılan sözlüğün 18.197 madde başını Arapça, 6761 madde başını ise Farsça kökenli kelimeler oluşturmaktadır. Sözlük, Osmanlı Türkçesinde kullanılan yabancı kökenli kelimelerin sadece Arapça ve Farsça olanlarının büyük çoğunluğu oluşturması bakımından sözlükçülük tarihimiz açısından önemli bir yere sahiptir.

New Persian-English Dictionary
Suleyman Hayyim

Süleyman Hayyim tarafından Farsça – İngilizce olarak kaleme alınan bu kapsamlı sözlük, en yaygın temel kelime ve deyimlerden oluşmaktadır. Sözlükte yaklaşık 40.000 madde bulunmaktadır. Modern Farsça, İran'da 30 milyondan fazla Afganistan'da ise 5 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. İran'da bu dil Farsça, Afganistan'da Dari olarak isimlendirilmektedir.


2nd Stage of Incubation
Translations in draft (beta-version)
Lügât-i Ecnebiyye
Ali Seydî

Açıklama

Progress
0
Total Page:209
Page Finished:0
Page Left:209

3rd stage of incubation
Dictionaries released from beta-version
B&T İngilizce Türkçe Sözlük - 2012
Komisyon

Birçok ülkede ana dil olarak kabul edilen İngilizce, ülkemizde de küçük yaşlardan itibaren öğretilmeye başlanmıştır. Büyük küçük herkes için vazgeçilmez olacak bu kaynakta, İngilizce kelimelerin anlamlarının yanı sıra onlarla ilgili örnek cümleler de verilmiştir.

Progress
100
Total Page:544
Page Finished:544
Page Left:0
Kâmus-i Türki
Şemseddin Sami

Kamus-ı Türki, Türkçe'nin ilmi olarak ele alınan ilk sözlüğü olarak kabul edilmekle beraber aynı zamanda Türkçe'nin derli toplu ilk lügâtidir. Kelimelerin tertibi hususunda Batı'da yapılan çalışmaları esas alan müellif Türkçe, Arapça ve Farsça asıllı kelimelerde alfabetik sıraya riayet etmiş, kelimeleri harekeleri dikkate almadan "hurüf-ı heca" sırasıyla vermiştir. Sözlükte yer alan 29 bin civarındaki kelimelerin yaklaşık üçte biri Türkçe, geri kalanı Arapça, Farsça, Fransızca, Rumca, İtalyanca ve diğer yabancı dillerden Türkçeye giren kelimelerden ibarettir. Şemseddin Sami'ye göre bir lügâtin, ait olduğu dilin kelime servetini gerçek bir surette gösterebilmesi için o dilin aslî kelimeleriyle birlikte kullandığı yabancı kelimeleri de göstermesi şarttır.

Progress
100
Total Page:1608
Page Finished:1608
Page Left:0
Redhouse Turkish And English Lexicon - 1890
Sir J. William Redhouse

Sir James Redhouse tarafından pek çok esere başvurulup zengin bir derleme ile hazırlanan bu lügat, Türkçenin bütün kelimeleri içerir ve kendisinden sonra hazırlananlar da dahil olmak üzere Türkiye Türkçesinin en zengin sözlüğüdür.

Progress
100
Total Page:2242
Page Finished:2242
Page Left:0
Kâmûsu'l-Muhît Tercümesi - 1814
Mütercim Âsım Efendi

el-Okyânûs, Arapça-Osmanlıca kaleme alınmış en önemli sözlüklerden biridir. Arapçaya dair müşküllerin halledilmesinde, Osmanlı Türkçesine ait metinlerin doğru anlaşılmasında ana müracaat metni olarak görülen bu şaheser, Arapça dil ve kültür servetini ve Türkçenin zengin söz varlığını tespit etmiş olmasıyla bugün de ehemmiyetinden hiçbir şey kaybetmemiştir.

Progress
100
Total Page:6420
Page Finished:6420
Page Left:0
Dictionnaire Général Français-Turc
Prof. Dr. Cybele Berk, Prof. Dr. Michel Bozdemir

Türkçe-Fransızca sözlükbilim çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Cybele Berk ve Prof. Dr. Michel Bozdemir tarafından hazırlanan sözlük, 16.000 kök kelimeyle, bu kökten türemiş binlerce söz ve kavramı içermektedir. Doğu Kütüphanesi Yayınları tarafından basılan sözlüğün dijital telifi çatı şirketimiz Hiperlink’e aittir.

Progress
100
Total Page:478
Page Finished:478
Page Left:0
Akvaryum Türkçe Sözlük - 2012
Kolektif

Bir dilin yaşamsal damarları, o dilin sözcükleridir kuşkusuz. O dil ne kadar geniş bir sözcük dağarcığına sahip olursa o kadar zinde ve güçlü olur. Dil bilimcilerin, araştırmacıların ve edebiyatçıların görevi de dilinin başta sözcükleri olmak üzere, bütün yapısal ve anlamsal özelliklerini o ulusun bireylerine anlatmayı kavratmaktır. Dilin aşınmaya uğradığı dönemlerde, unutulmaya yüz tutan sözcükleri yeniden yaşam sahnesine çıkararak kullanılmalarını sağlamaktır. Bununla da yetinmeyip, yeni bilimsel ve teknolojik gelişmelerin dayattığı terimlere kendi sözcükle köklerinden yararlanarak yeni adlar bulmaktır. Amacımız bundan yüzlerce yıl önce Kaşgarlı Mahmut''un ve Ali Şir Nevai''nin yaptığı gibi, halk arasında, çeşitli yerelliklerde yaşayan ama halkın tümü tarafından bilinmeyen sözcükleri bularak herkesçe bilinmesini sağlamaktır. (Önsözden)

Progress
100
Total Page:1038
Page Finished:1038
Page Left:0
Ansiklopedik İsimler Sözlüğü - 2000
Abdurrahman Dilipak

Her halkın kendi inanç ve kültüründen kaynaklanan, ona özel anlamlar yüklediği isimler vardır. Her halk bu isimleri kendi diline göre seslendirir. Anlamın güzel olması kadar, güzel bir ses uyumu da önemlidir. Çocuklarımıza verdiğimiz isimlerde belki de eksikliğini hissettiğimiz, ihtiyaç duyduğumuz ya da dışa vurmak istediğimiz şeyleri seslendiriyoruzdur. İsimler çocuğumuzun kişiliği kadar, o ismi veren kişilikleri hakkında da ipuçları taşır. Bu isim sözlüğünü, bu düşüncelerle güzeli, doğruyu yakalamak için hazırladık. (Açıklamadan)

Progress
100
Total Page:332
Page Finished:332
Page Left:0
Derleme Sözlüğü
Komisyon

Memleketin farklı bölgelerinde halkın kullandığı, yazı diline geçmemiş Türkçe kelimeleri toplayan Derleme Sözlüğü 900'e yakın gönüllünün katılımıyla meydana getirilmiştir. 12. cilt ek (Ek-I) cilt olarak çıkmıştır. Deyişlerin halk ağzında yaygın görülen biçimi madde başı olarak alınmış, yanına parantez içinde değişik biçimleri konulmuştur. Bu biçimlerin her birinin, anlamları verildikten sonra, nerelerde kullanıldığı da aynı madde içinde gösterilmiştir. Açık erişimde bulunan sözlük TDK tarafından 1963-1982 tarihleri arasında yayınlanmıştır.

Progress
100
Total Page:4854
Page Finished:4854
Page Left:0
Vankulu Lügatı - 1589
Vankulu Mehmed Efendi

Vankulu Lügatı (Lügat-ı Vankulı), Osmanlı İmparatorluğu’nda, Müteferrika matbaasında basımı yapılan ilk eserdir. el-Cevheri’ye ait olan Tâcü’l-luġa ve ṣıḥâḥu’l-ʿArabiyye isimli eseri Vankulu Mehmed Efendi (ö. 1592) 1589 yılında tercümesi etmiştir. Osmanlı’da Terceme-i Sıhah-ı Cevheri adıyla yayımlanmıştı. Vankulu Lugatı olarak ün kazanan eserin Müteferrika matbaasındaki basım tarihi ise 1729’dur. İlk olarak 500 kadar basılan sözlük ihtiyaca mebni farklı tarihlerde 3 kez daha basılmıştır.

Progress
100
Total Page:1422
Page Finished:1422
Page Left:0
Sözlük Kuluçkası Hakkında Merak Ettikleriniz
Cevabını aradığınız tüm sorular burada

Kuluçka programı sözlüklerin hayat bulduğu yerdir. Kitle-kaynak yöntemiyle faaliyete geçirilen projelerimizden aldığımız hızla kelime.com sözlükler veritabanının kuluçka uygulaması aracılığıyla daha da zenginleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef, özellikle aranan nitelikleri haiz katılımcıların belirlenen sözlükleri veritabanına aktarmasıyla mümkün olacaktır.

Onay e-postası aldıktan sonra metin setlerine erişememeniz çalışılmakta olan sözlüğe ait bütün setlerin diğer kullanıcılar tarafından çevrilmeye başlandığını gösterir. Çalışılmakta olan setlerin zamanında teslim edilmemesi ilgili kullanıcının söz konusu seti iadesi anlamına gelir. Dolayısıyla ara ara sistemi kontrol ederek çevrilmeye hazır set olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.

Alınan set 10 gün içerisinde rahatlıkla bitirilebilecek zorluk düzeyinde olur. Söz konusu süre içerisinde bitmeyen set, ilgili kullanıcının erişimine kapatılır ve bir başka kullanıcı tarafından çalışılabilir. Teslim süresine riayetsizliğin herhangi bir yaptırımı yoktur; ama üç defa tekerrür eden aynı dikkatsizlik ilgili kullanıcının çevirmen listesinden çıkarılmasını gerektirir.

Hayır. Aynı anda tek bir set alınabilir; teslim edilerek gerekli adımların tamamlanmasının ardından bir başka set alınması mümkündür.

Sistem üç aşamadan oluşur. Her bir set kullanıcılar tarafından çevrildikten sonra bir uzman tarafından şekil ve muhteva olarak kontrol edilir. Ardından sistem moderatörü ilgili seti veritabanında erişilebilir hale getirir.

Bu programdaki sözlüklerin özellikle telif hakkı sorunu olmamasına dikkat edilir; Hiperlink/Kelime.com bu konuda son derece titiz ve riayetkârdır. Ayrıca dijital ya da basılı telifi çatı firmamıza ait olan sözlükler de gerekli süreçten geçmek kaydıyla veritabanına dâhil edilir.
Aradığınız cevabı bulamadınız mı?

Aklınıza takılan sorunun cevabını iletişim sekmesinden mesaj yolu ile bizlere ulaştırabilirsiniz.

Sözlük Kuluçkası nedir ve nasıl çalışır?

Kuluçka programı sözlüklerin hayat bulduğu yerdir. Amacımız herhangi bir telif sıkıntı bulunmayan veya telifi elimizde olan sözlükleri kitle-kaynak yöntemiyle veritabanına aktarmaktır. Sayfa sayfa işlenen her bir sözlüğün en ince detayına kategorize edildiği çevrimiçi web uygulamasıdır.